Algemene verkoopsvoorwaarden Vakantieweb in samenwerking met All-Ways Cruises


1. Algemene bepaling
1.1. De N.V.ALL WAYS verbindt zich tot het sluiten van reisovereenkomsten, hetzij in de hoedanigheid van reisbemiddelaar, hetzij in de hoedanigheid van reisorganizator.
1.2 Onze diensten zijn onderworpen aan deze algemene voorwaarden die voorrang hebben op de bepalingen van de reisovereenkomst met uitzondering van onze geschreven en uitdrukkelijke afwijking.
1.3. Elke reisovereenkomst is onderworpen aan de wet van 16 februari 1994, tot regeling van het contract tot reisorganisatie en reisbemiddeling.

2. Bestelling en inschrijvingsvoorbehoud.
2.1 De inschrijving voor de bestelde reis zal slechts definitief worden onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat de prijs voor de reis ons integraal werd overgemaakt voor de vertrekdatum zoals voorzien in het contract.
2.2. Onder voorbehoud van datgene wat gesteld is in artikel 4.4, houdt de N.V.ALL WAYS zich het recht voor om de reisdocumenten slechts te leveren, nadat de rekeningen geheel zijn voldaan.
2.3. Indien de N.V.ALL WAYS niet alle reisdocumenten aan de reiziger heeft afgeleverd voor zijn vertrek en dit niettegenstaande deze laatste de gehele som heeft betaald, heeft de reiziger recht op een forfaitaire schadevergoeding van 15% op de prijs van de prestatie waarvoor het document ontbreekt, zonder evenwel het bedrag van 75 € te mogen overschrijden.

3. Informatie
3.1 De reiziger zal aan de N.V.ALL WAYS alle nuttige inlichtingen verstrekken die hem expliciet gevraagd worden. Indien de gegeven informatie onjuist blijkt te zijn zal de bijkomende kost die hieruit voor de N.V.ALL WAYS voortvloeit, door de reiziger worden gedragen.

4. Herziening van de prijs.
4.1. De overeengekomen prijs kan zowel naar boven als naar beneden herzien worden, om rekening te houden met eventuele veranderingen in de op de reis toegepaste wisselkoersen, de vervoerskosten — met inbegrip van de brandstoffen — en/of de voor bepaalde diensten verschuldigde heffingen en belastingen.
4.2. Geen enkele prijsverhoging kan nog geëist worden in de periode van 20 kalenderdagen voorafgaand aan het vertrek.
4.3. Indien de verhoging 10% van de totale prijs bedraagt, kan de reiziger het contract ontbinden, zonder vergoeding. Alle sommen die hij aan de N.V.ALL WAYS betaald zou hebben, zullen teruggestort worden.
4.4. De reiziger zal de eventuele verhoging betalen, op het ogenblik dat hij de schriftelijke bevestiging en/of reisdocumenten ontvangt.

5. Betaling
5.1. De rekeningen zijn opeisbaar 21 dagen voor de vertrekdatum.
5.2 Alle rekeningen die op de vervaldag niet vereffend zijn, zullen van rechtswege en zonder ingebrekestelling aanleiding geven tot het betalen van verwijlsinteresten gelijk aan 12% per jaar.
5.3. In het geval van niet-betaling van een factuur op de vervaldag, zal het bedrag hiervan van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd worden met 15%, met een minimum bedrag van 37,5 € en dit ten titel van conventionele schadevergoeding.

6. Verbreking door de reiziger.
6.1. De reiziger kan op elk ogenblik het contract geheel of ten dele verbreken. Indien hij het contract verbreekt wegens een aan hem toe te rekenen omstandigheid, zal hij de N.V.ALL WAYS vergoeden voor de schade voortvloeiend uit deze verbreking. De schadevergoeding kan ten hoogste éénmaal de prijs van de reis bedragen.

7. Niet-uitvoering van de reis of wijziging op een wezenlijk punt door de reisorganisator.
7.1. Indien, voor de aanvang van de reis, een van de wezenlijke punten van het contract niet kan worden uitgevoerd, zal de N.V.ALL WAYS de reiziger hiervan onmiddellijk op de hoogte stellen en dit in ieder geval voor zijn vertrek. Zij zal hem inlichten over de mogelijkheden die hem worden voorgesteld : het contract verbreken zonder vergoeding of de wijziging aanvaarden die hem wordt voorgesteld.
7.2. De reiziger moet de N.V.ALL WAYS zo vlug mogelijk op de hoogte brengen van zijn beslissing en in ieder geval voor zijn vertrek.
7.3. Indien de reiziger de voorgestelde wijziging aanvaardt, zal er een bijvoegsel bij het contract worden opgesteld, dat de aangebrachte wijzigingen beschrijft, evenals hun invloed op de prijs.
7.4. Indien de reiziger de voorgestelde wijziging niet accepteert, heeft hij de keuze tussen de twee volgende mogelijkheden:
- zich een andere reis voorgesteld zien.
In het geval van aanvaarding van een reis van dezelfde of betere kwaliteit, is geen enkel supplement verplicht.
In het geval van aanvaarding van reisaanbod van een mindere kwaliteit, zal aan de reiziger het verschil in prijs zo vlug mogelijk terugbetaald worden.
- afstand doen van het contract en zo vlug mogelijk de terugbetaling van alle sommen betaald in uitvoering van het contract ontvangen.
Deze clausule is eveneens van toepassing indien de N.V.ALL WAYS in haar hoedanigheid van reisbemiddelaar het reiscontract verbreekt om redenen die niet toe te schrijven zijn aan de reiziger.
7.5. Geen enkele vergoeding zal aan de reiziger worden toegekend wegens de niet-uitvoering van het contract indien:
- de N.V.ALL WAYS de reis annuleert omdat het minimum aantal reizigers voorzien in het contract en nodig voor de uitvoering van het contract niet werd behaald, voor zover de reiziger hiervan schriftelijk op de hoogte werd gebracht binnen de voorziene termijn en minstens 15 kalenderdagen voor de vertrekdatum of
- indien de annulering het gevolg is van overmacht waaronder overboeking niet is begrepen. Onder overmacht wordt verstaan abnormale en onoverzienbare omstandigheden, die onafhankelijk zijn van de wil van diegene die ze inroept en waarvan de gevolgen, ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet vermeden konden worden.

8. Gedeeltelijke niet-uitvoering van de reis.
8.1. Indien tijdens de reis blijkt dat een belangrijk deel van de diensten waarop het contract betrekking heeft, niet uitgevoerd kan worden, zal de N.V.ALL WAYS alle nodige maatregelen nemen om de reiziger passende en gratis alternatieven aan te bieden met het oog op de voortzetting van de reis, en dit voor zover zij de reisorganisator is. Indien zulke alternatieven niet mogelijk zijn, of de reiziger die wegens aanvaardbare redenen niet aanvaardt, zal de N.V.ALL WAYS de reiziger op schriftelijk verzoek een gelijkwaardig vervoermiddel ter beschikking stellen, dat hem naar de vertrekplaats terug zal brengen.

9. Aansprakelijkheid.
9.1. Tenzij in het geval waarin de N.V.ALL WAYS de brochure en/of het programma heeft uitgegeven, kan geen enkele materiële of evidente fout hierin haar verbinden. Alle inlichtingen hierin vervat werden te goeder trouw verzameld en meegedeeld.
9.2. De N.V.ALL WAYS is aansprakelijk voor alle schade die de reiziger heeft geleden, wegens het niet respecteren van haar verplichtingen.
9.3. De N.V.ALL WAYS zal daarentegen nooit aansprakelijk kunnen worden gesteld voor de schade geleden door de reiziger ten gevolgen van:
- een tekortkoming vastgesteld in de uitvoering van het contract en die aan de reiziger toe te schrijven is;
- tekortkomingen die niet te voorzien waren of niet konden worden vermeden, en die toe te schrijven zijn aan een derde die vreemd is aan de in het contract bedoelde prestaties.
- Deze tekortkoming te wijten is aan overmacht zoals gedefinieerd in artikel 7.5 en/of
- een tekortkoming te wijten aan een gebeurtenis die zij zelfs met inachtneming van de grootste zorgvuldigheid niet kan voorzien of verhelpen, waaronder overboeking niet begrepen is.
9.4. In ieder geval is de N.V.ALL WAYS verplicht om tijdens de uitvoering van het contract, al het nodige te doen om de in moeilijkheden verkerende reiziger bijstand en hulp te verlenen. In de gevallen bedoeld in artikel
9.3. zullen de kosten gemaakt door de N.V.ALL WAYS ten laste van de reiziger komen. 9.5. De N.V.ALL WAYS neemt afstand van alle aansprakelijkheid voor de nietlichamelijke schade ondergaan door de reiziger, die niet voortvloeit uit zijn handelen of nalatigheid noch uit het opzet schade te veroorzaken of uit een grove fout. Indien op een in het reiscontract begrepen dienst een internationaal verdrag van toepassing is, zullen de clausules inzake de uitsluiting of beperking van de aansprakelijkheid van de reisorganisator of -bemiddelaar van toepassing zijn. In ieder geval, en voor zover de N.V.ALL WAYS niet zelf de in het reiscontract begrepen diensten verleent, is haar aansprakelijkheid voor stoffelijke schade en de derving van genot, beperkt tot de prijs van de reis.
9.6. Iedere tekortkoming in de uitvoering van het contract, die ter plaatse door de reiziger wordt vastgesteld, moet onmiddellijk schriftelijk of in een andere passende vorm aan de betrokken dienstverleners ter plaatse worden meegedeeld. Hij moet in elk geval, op straffe van verval, zijn klacht per ter post aangetekend schrijven bevestigen bij de N.V.ALL WAYS, en dit ten laatste één maand na het einde van de reis.
De reiziger zal bij zijn klacht alle mogelijke rechtvaardigingsstukken voegen.

10. Geschillenbeslechting.
10.1. Ieder geschil zal onderworpen zijn aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbank te Brussel die de Belgische wet zal toepassen.

11. Overdraagbaarheid.
11.1. De reiziger kan, voor de aanvang van zijn reis, zijn reis aan een derde, die aan alle voorwaarden van het contract moet voldoen, overdragen. De overdrager moet de N.V.ALL WAYS voldoende tijd op voorhand van deze overdracht op de hoogte brengen. De reiziger die zijn reis overdraagt en de overnemer zijn solidair gehouden tot het betalen van de globale prijs en van de overdrachtskosten.

LIC. 1774