Gebruiksvoorwaarden van de site Vakantieweb

De website www.vakantieweb.be is eigendom van Vakantieweb NV en wordt beheerd als een dienst die verleend wordt aan de gebruikers en bezoekers van de betreffende website. De bovengenoemde dienst is een online platform dat hulpmiddelen en informatie ter beschikking stelt in verband met verblijven in vakantiewoningen die door de eigenaars aan huurders aangeboden worden, evenals verschillende online e-maildiensten, berichtenservices, hulpmiddelen en voorzieningen die de gebruikers van de site in staat stellen om contact op te nemen en rechtstreeks huurovereenkomsten te sluiten voor de woningen die aangeboden worden op www.vakantieweb.be


I) Aanvaarding van de voorwaarden1.      Door zich in te schrijven op de Vakantieweb-website, er toegang toe te krijgen en/of gebruik te maken van de website en zijn diensten, ongeacht of u wel of geen geregistreerde gebruiker, eigenaar (zijnde een persoon die er een onroerend goed op publiceert dat gehuurd kan worden als vakantiewoning) en/of huurder (een persoon die een reserveringsaanvraag indient voor een onroerend goed dat via de site ter beschikking gesteld wordt) wordt, zijn de onderhavige gebruiksvoorwaarden van toepassing tussen u en Vakantieweb, en vormen zij de voorwaarden die u als websitegebruiker moet respecteren bij uw gebruik van de website. U aanvaardt om de onderhavige gebruiksvoorwaarden na te leven, net als de voorwaarden van het privacybeleid van Vakantieweb (hieronder vermeld in artikel 11) waarvan u erkent dat u ze hebt gelezen en ze begrijpt. Merk op dat een contract betreffende het ter beschikking stellen van een woning en de verhuurovereenkomst uitsluitend wordt aangegaan tussen de eigenaars en de huurders. Overigens, als u via de site de woning van een eigenaar reserveert, moet u zich wat betreft de betaling, annulering en andere verband houdende aspecten wenden tot de bevestiging van de reservering en de reserveringsvoorwaarden die van toepassing zijn op de betreffende reservering bij een eigenaar, en waaraan u wettelijk gebonden bent.  

 2.       Vakantiewebbehoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken op gelijk welk ogenblik de onderhavige voorwaarden bij te werken of te wijzigen.

 3.      Tenzij anders overeengekomen of bedongen rekent Vakantieweb de gebruikers geen kosten aan om toegang te krijgen tot de website of wanneer ze een onroerend goed aan de site toevoegen. Vakantieweb rekent echter wel kosten aan wanneer door gebruik van de Vakantieweb-website en zijn diensten een huurovereenkomst gesloten wordt tussen een huurder en een eigenaar. Die kosten staan beschreven in de onderhavige voorwaarden en de reserveringsvoorwaarden (klikbare koppeling naar de voorwaarden).

 4.       De onderhavige voorwaarden zijn beschikbaar in het Frans, Nederlands en Engels.

 II) Platform1.      U begrijpt en erkent dat

(i)                 Vakantieweb slechts een platform is dat u en andere gebruikers (eigenaars en huurders) in staat stelt om in contact te komen en huurovereenkomsten te sluiten voor de onroerende goederen die op de site vermeld staan, en dat bijgevolg

(ii)               (ii) Vakantieweb maakt geen deel uit van de huurovereenkomsten en wijst elke aansprakelijkheid in verband met deze transacties af. Vakantieweb heeft enkel als functie om het ter beschikking stellen van de site en de diensten aan de gebruikers te vergemakkelijken, en om bepaalde, verband houdende diensten te verlenen. Vakantieweb koopt, bezit, verkoopt, levert of beheert geen enkel van de onroerende goederen die op zijn website voor verhuring aangeboden worden, noch sluit het in eigen naam contracten af voor het ter beschikking stellen van de betreffende woningen. Vakantieweb levert geen vakantiewoningen aan huurders en kan dat ook niet doen, maar handelt als platform waarmee geregistreerde eigenaars zelf een voor verhuring beschikbare vakantiewoning aan huurders kunnen aanbieden en leveren. De eigenaars kunnen de eigenaars zijn van deze vakantiewoningen of kunnen personen zijn, zoals professionele vastgoedbeheerders, die wettelijk gemachtigd zijn om rechtstreeks met huurders verhuurovereenkomsten te sluiten voor de betreffende onroerende goederen. Vakantieweb is bijgevolg niet betrokken bij de huurovereenkomsten tussen de eigenaars en de huurders. De huurovereenkomsten zijn enkel juridisch bindend voor de betrokken eigenaars en huurders. Die zijn exclusief en volledig verantwoordelijk voor het naleven van hun verbintenissen. Als de huurder met een eigenaar een huurovereenkomst aangaat voor de reservering van een woning die op de site vermeld staat, begrijpt en erkent hij dat hij de verplichting heeft om de betreffende voorwaarden in samenspraak met de eigenaar te bepalen en verbindt hij zich ertoe om de betreffende voorwaarden te aanvaarden, net als alle voorwaarden, regels of beperkingen die de eigenaar oplegt in verband met het onroerende goed in kwestie. Vakantieweb is in geen geval aansprakelijk voor de staat van de woningen die op zijn site vermeld staan, en beveelt geen enkele van de woningen die de eigenaars op de site plaatsen aan, noch keurt het ze goed. Voor meer informatie over de rol en de verantwoordelijkheden van Vakantieweb kunt u de reserveringsvoorwaarden raadplegen (klikbare koppeling naar de voorwaarden).

III) Gebruikersaccounts1.      Om een gebruikersaccount aan te maken, gaat u op de website naar de persoonlijke zone van de eigenaar (“Mijn Vakantieweb”) en voert u de gevraagde gegevens in. Door u in te schrijven, verklaart en garandeert u dat:

- u voldoet aan de voorwaarden om een account aan te maken, zoals die vermeld staan in de onderhavige voorwaarden en

- de gegevens die u ons in de context van uw registratie verstrekt correct zijn.

Accounts mogen enkel aangemaakt en gebruikt worden door personen die minstens achttien (18) jaar zijn of die in hun land de wettelijke leeftijd hebben als die daar hoger is dan achttien (18) jaar. Deze personen kunnen gemachtigd zijn om uit naam van een groep te handelen als ze een reservering uitvoeren voor een groep en/of uit naam van een organisatie of entiteit als zij daar van de betreffende organisatie of entiteit de nodige machtigingen toe hebben gekregen. U kunt de advertenties op de website raadplegen zonder over een account te beschikken, maar als u een vakantiewoning wilt boeken of een advertentie wilt plaatsen, moet u wel eerst een account aanmaken.

2.      Als u een account aanmaakt, krijgt u toegang tot onze diensten voor eigenaars, die wij naar eigen goeddunken aanbieden en af en toe bijwerken. Wij kunnen op elk ogenblik de dienst die wij gratis aan de houders van een account aanbieden geheel of gedeeltelijk aanvullen, opheffen of wijzigen. Indien van toepassing wordt u ingelicht over de kosten die u eventueel aangerekend zullen worden en hebt u de keuze om uw account te blijven gebruiken of op te zeggen. U bent verantwoordelijk voor het betalen van alle toepasselijke belastingen en alle kosten met betrekking tot hardware, software, diensten en overige die u gebruikt om toegang te krijgen tot uw account. U mag uw account niet overdragen of delen.

3.       Als geregistreerde gebruiker verbindt u zich er verder toe om uw persoonlijke gegevens wanneer nodig bij te werken (zoals bepaald in het privacybeleid).

4.      U geeft Vakantieweb toestemming om in verband met uw account contact met u op te nemen via uw e-mailadres of telefoonnummer, met name in verband met reserveringsaanvragen, reserveringsbevestigingen, meldingen en updates. U kunt er op elk moment voor kiezen om geen berichten van commerciële aard van ons te ontvangen.

IV) Beperkingen voor de accounts1.      U stemt ermee in om uw account enkel te gebruiken voor persoonlijk gebruik en de inhoud van deze website niet elders te verspreiden. U verbindt zich ertoe om alle geldende wetten in verband met de toegang tot uw account en het gebruik ervan te respecteren. Elk gebruik van een account voor het verspreiden van:

-onjuiste, verouderde of misleidende informatie;

-informatie die wij niet geschikt achten voor onze gebruikers (met name obscene, lasterlijke, smadelijke of soortgelijke inhoud) of

-informatie die in strijd is met de gebruiksvoorwaarden die voor deze site gelden

geeft aanleiding tot de onmiddellijke verwijdering van een account.

2.      U mag in geen geval ongevraagde commerciële berichten (“spam”) verspreiden via uw account, noch mag u op een manier handelen die de IT-infrastructuur van Vakantieweb overbelast. Vakantieweb mag naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving antispamtechnologiën gebruiken om uw berichten voor verzending tegen te houden of om te voorkomen dat berichten u bereiken. Vakantieweb verwacht van al zijn gebruikers dat ze zich op elk ogenblik hoffelijk en professioneel gedragen. Persoonlijke of lasterlijke aanvallen en andere vormen van online gedrag dat wij naar eigen goeddunken niet hoffelijk en onprofessioneel achten, geven aanleiding tot onmiddellijke schrapping of opheffing van het account van de verantwoordelijke partij.

V) Inhoud van de site1.       U begrijpt en erkent dat alle opinies, berichten, publicaties, teksten, bestanden, beelden, foto’s, video’s, klankopnames en andere documenten die op de dienst gepubliceerd worden, door zijn tussenkomst overgebracht worden of via een hyperlink vanaf de dienst toegankelijk zijn, uitsluitend de verantwoordelijkheid zijn van de gebruiker van wie de inhoud afkomstig is.

2.      De site biedt onbeperkte toegang tot de inhoud. U begrijpt en erkent dat Vakantieweb alleen fungeert als een communicatieplatform en geen enkele verantwoordelijkheid draagt met betrekking tot de inhoud die op de site gepubliceerd wordt, met name in gevallen van schending van de wetten op de intellectuele eigendom en de vertrouwelijke informatie, maar ook in geval van smaad en obsceniteit. Vakantieweb kan niet en is niet verplicht om de gepubliceerde inhoud te bewaken. Door haar aard wordt de informatie op de site geregeld gewijzigd, kan ze onnauwkeurig zijn en kan ze in bepaalde gevallen verkeerd of op een misleidende manier ingedeeld blijken. Vakantieweb doet geen enkele uitspraak over, noch garandeert expliciet of impliciet de juistheid, stiptheid of volledigheid van de betreffende informatie, waarvan Vakantieweb zich niet verplicht ziet om ze te controleren, bij te werken of te corrigeren. Vakantieweb raadt u aan om alle informatie die u via de website verkrijgt te verifiëren. Vakantieweb doet tevens, expliciet of impliciet, geen enkele uitspraak, noch geeft het enige garantie over de publicaties of verzoeken van de gebruikers. U erkent dat alle overeenkomsten tussen u en een natuurlijke persoon of een onderneming uitsluitend onder de voorwaarden zullen vallen die u samen met de overeenkomstsluitende partij onderhandelt en overeenkomt, en ze worden op eigen verantwoordelijkheid en risico afgesloten.

3.       Overeenkomstig de onderhavige voorwaarden geeft Vakantieweb gebruikers het recht op beperkte, herroepbare, niet-exclusieve toegang tot de site om advertenties te publiceren voor woningen die bedoeld zijn voor verhuur als vakantiewoning en/of om informatie te zoeken, te bekijken of aan de gebruikers te vragen in verband met projecten voor het huren van vakantiewoningen voor persoonlijk gebruik, indien van toepassing en altijd op voorwaarde dat de betreffende gebruikers de onderhavige voorwaarden naleven.

4.      Elk ander gebruik van de site is expliciet verboden. Voorts houdt de betreffende toelating op geen enkele manier het recht in voor het verzamelen, samenvoegen, kopiëren, dupliceren, weergeven of ander afgeleid gebruiken van de website, noch het recht voor het gebruiken van data mining tools, bots, robots of gelijk welk ander hulpmiddel voor het verzamelen en extraheren van gegevens zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Vakantieweb. Het voornoemde principeverbod houdt een beperkte uitzondering in voor algemene zoekmachines en niet-commerciële openbare archieven die hulpmiddelen gebruiken om gegevens te verzamelen, met als enige doel het weergeven van hyperlinks naar de site, op voorwaarde dat ieder dit doet vanaf een vast IP-adres of een reeks IP-adressen die verbonden zijn aan een gemakkelijk identificeerbare tussenpersoon. De term “algemene zoekmachine” omvat niet alle of een aantal websites, zoekmachines of andere diensten die lijsten aanbieden met advertenties van huurwoningen of die verhuurdiensten van vakantiewoningen of andere vergelijkbare diensten aanbieden.

VI) Uw inhoud1.      Hoewel Vakantieweb de inhoud die u publiceert niet in handen heeft of controleert, geeft u door het plaatsen van inhoud op de site Vakantieweb automatisch het onherroepelijke, blijvende, niet-exclusieve en zonder geldelijke tegenprestatie wereldwijde recht om de betreffende inhoud te gebruiken, kopiëren, weergeven, aanpassen, wijzigen, verspreiden, laten verspreiden of promoten, maar ook om sublicenties te verlenen voor de voornoemde elementen, en verklaart en garandeert u dat u het recht hebt om dit te doen. Door inhoud op de site te publiceren verleent u Vakantieweb tevens ook automatisch alle nodige rechten voor het verbieden van het later weergeven, samenvoegen, kopiëren of exploiteren van de betreffende inhoud door een derde, voor gelijk welk doel.

2.      U bent volledig verantwoordelijk voor de inhoud en alle andere informatie die u verstrekt, verspreidt, publiceert, insluit, koppelt aan of uploadt op de website en u erkent dat Vakantieweb enkel fungeert als middel voor de passieve verspreiding en publicatie van uw inhoud. Vakantieweb behoudt zich (zonder enige verplichting) het recht voor om alle nodige maatregelen te nemen in verband met uw inhoud als Vakantieweb oordeelt dat het daar geen verantwoordelijkheid voor wil opnemen of dat die hem de diensten kan doen verliezen van zijn internetproviders of andere dienstverleners. U erkent en garandeert dat uw inhoud en alle inhoud die u wilt ontvangen (rechtstreeks of onrechtstreeks):

(a) geen inbreuk inhouden op enig auteursrecht, octrooi, handelsmerk, handelsgeheim of andere (intellectuele, industriële of andere) eigendomsrechten of publiciteits- of privacyrechten;

(b) geen wetten of regelgevingen schenden;

(c) niet lasterlijk of misleidend zijn;

(d) niet obsceen zijn en geen kinderporno bevatten;

(e) geen onvolledige, onjuiste of onnauwkeurige informatie over u of informatie over andere personen bevatten; en

(f) vrij zijn van virussen, Trojaanse paarden, wormen, tijdbommen, cancelbots of andere computerprogramma's die bedoeld zijn om schade te veroorzaken, nadelig te interfereren of heimelijk systemen, gegevens of persoonlijke informatie te onderscheppen of ontvreemden.

3.      U begrijpt en erkent dat Vakantieweb geen enkele verplichting heeft om inhoud van u of gelijk welke andere persoon te publiceren. Bovendien kan Vakantieweb alle inhoud die u publiceert of indient naar eigen goeddunken wijzigen, verwijderen of wissen. Vakantieweb behoudt zich meer bepaald het recht voor om het ontwerp, de lay-out en de eindfunctionaliteit van zijn site te wijzigen, waardoor het nodig kan zijn om de betreffende inhoud te wijzigen, herschikken of bewerken. U begrijpt en erkent dat Vakantieweb niet aansprakelijk is voor eventuele schade of verlies als gevolg van de opmaak of schikking van de betreffende inhoud.

4.      Al de advertenties die op www.vakantieweb.be staan, zullen ook automatisch op alle partnersites van Vakantieweb doorgestuurd worden. Hier verde een paar voorbeelden van partnersites : Vlan.be, Kapaza, Trovit, Mitula  .... alsook op de Facebook-pagina van vakantieweb "Fan groep "op Facebook, in de nieuwsbrieven, en in alle promotionele mailings en campagne van Vakantieweb. 

5. Vakantieweb behoudt zich het recht voor onscherpe foto's niet te publiceren, of onvoldoende resolutie, gelabeld, indicaties of cijfers op de foto, met personen in de foto's of afbeeldingen die een gevaar voor de openbare orde en moraliteit zouden kunnen betekenen. De adverteerder zal in kennis hierop op de hoogte gebracht worden met de opdracht deze te vervangen. Indien de foto's niet aangepast worden, zal de advertentie zonder foto gepubliceerd worden, en de resultaten zullen dan voor deze advertentie zeker dalen.

VII) Specifieke gebruiksvoorwaarden1.      Als eigenaar kunt u advertenties aanmaken of toevoegen en moet u een lijst met vragen beantwoorden over de vakantiewoning in uw advertentie, met name vragen over de geografische ligging, kenmerken, beschikbaarheid en prijzen, en kunt u de voorwaarden en eisen ingeven waaraan de eigenaars moeten voldoen, zoals ze in alle eventuele huurovereenkomsten voor uw onroerend goed vermeld zullen zijn. Er is informatie beschikbaar over hoe u deze voorwaarden op de site kunt toevoegen. Elke vakantiewoning moet een geldig adres hebben om als advertentie op de site opgenomen te kunnen worden. Uw advertenties worden op de site gepubliceerd en de huurders kunnen uw vakantiewoning via de site reserveren op basis van de informatie die u verstrekt hebt. U, en niet Vakantieweb, bent als enige verantwoordelijk voor het bepalen van de prijs die bij uw advertentie gepubliceerd wordt en de bijkomende kosten (bijvoorbeeld schoonmaakkosten) die inbegrepen zijn of bijgeteld moeten worden bij de betreffende prijs (eigenaarskosten). U begrijpt en erkent dat wanneer een huurder een reserveringsaanvraag indient voor een van uw advertenties, u de eigenaarskosten van de vakantiewoning waar de reserveringsaanvraag betrekking op heeft niet meer mag wijzigen. Als eigenaar begrijpt en erkent u dat u volledig verantwoordelijk bent voor de inhoud van al uw advertenties op de site.

2.      De eigenaar, ongeacht of hij wel of niet optreedt in de hoedanigheid van consument (dat wil zeggen elke natuurlijke persoon die voor niet-professionele doeleinden op de markt beschikbare producten verwerft of gebruikt), heeft in geen geval het recht om advertenties die op de site geplaatst zijn te herroepen, aangezien zij onmiddellijk na het invoeren van bepaalde parameters door de eigenaar op de site gepubliceerd worden en de diensten van Vakantieweb met de uitdrukkelijke toestemming van de consument interveniëren binnen een termijn van veertien dagen. Door in te stemmen met de onderhavige algemene voorwaarden, verklaart de eigenaar dat hij specifiek op de hoogte is gebracht van de afwezigheid van het recht op herroeping en verklaart hij zich hiermee akkoord. [opt-in]

3.       De advertenties blijven op de site aanwezig gedurende de looptijd die overeengekomen werd bij het aanmaken van de advertentie. Vakantieweb behoudt zich echter wel het recht voor om voor het verstrijken van deze termijn en zonder verplichting tot schadeloosstelling advertenties te desactiveren die op onze site gepubliceerd zijn en de onderhavige gebruiksvoorwaarden schenden.

4.      U verklaart en garandeert dat elk van de advertenties die u op de site publiceert, overeenstemt met een vakantiewoning die voor verhuring beschikbaar is en echt bestaat. Als u niet de eigenaar bent van dit onroerend goed, verklaart en garandeert u dat u over alle nodige rechten beschikt, en met name over de expliciete toestemming van de eigenaar van de vakantiewoning, om over deze vakantiewoning te beschikken, en met name om er advertenties voor aan te maken en ze te huur aan te bieden.

5.      Overeenkomstig de onderhavige voorwaarden, als u als eigenaar op de site van Vakantieweb een onroerend goed toevoegt en voor verhuring aanbiedt, kunt u door gebruik te maken van de site communiceren of in contact komen met gebruikers, die potentiële huurders zijn, met als doel om een huurovereenkomst te sluiten met de betreffende gebruikers. De diensten die Vakantieweb u als eigenaar verleent, omvatten ondersteuning bij het registeren, commercialiseren, publiceren en promoten van uw onroerend goed op de site. Echter, en zoals hierboven bepaald, Vakantieweb kan en zal in geen geval handelen als uw gemachtigde of vertegenwoordiger in uw hoedanigheid als eigenaar, noch als makelaar of verzekeraar in alle situaties die verband houden met de huurovereenkomsten die u via de site met huurders sluit. Echter, Vakantieweb kan en zal in uw naam en voor uw rekening handelen als gemachtigde of erkend tussenpersoon voor wat betreft het beheer van de ontvangen betalingen van huurders, met inbegrip van het inzamelen van de betalingen en het verwerken van annuleringen, waarvan het beheer geregeld wordt door de reserveringsvoorwaarden. De diensten die Vakantieweb u als eigenaar verleent in verband met de communicatie van informatie, de e-maildiensten en berichtenservices, omvatten ook ondersteuning van de communicatie met de huurders via de site, bijvoorbeeld door de reserverings- en informatieaanvragen van huurders via de site voor u te ontvangen, u erover in te lichten en ze u door te sturen, maar ook door annuleringsverzoeken van huurders voor u te ontvangen en ze te beheren.

6.      U erkent en aanvaardt dat Vakantieweb niet als reisbureau handelt met het ter beschikking stellen van de site en de diensten of binnen uw huurovereenkomsten aangezien Vakantieweb, zoals vermeld in het bovenstaande artikel 2, geen rol speelt in de betreffende huurovereenkomsten, en geen vakantiewoningen of reisdiensten koopt, verkoopt of levert. Als Vakantieweb vanuit juridisch oogpunt of naar mening van gelijk welke fiscale autoriteit of in enig rechtsgebied toch als een reisbureau beschouwd wordt op basis van zijn deelname of door het verlenen van diensten als tussenpersoon bij het ter beschikking stellen van woningen door eigenaars aan huurders door middel van een reservering via zijn website, erkent en aanvaardt u dat, in deze omstandigheden en binnen het kader van de onderhavige voorwaarden en de huurovereenkomsten die u met de huurder hebt afgesloten, Vakantieweb u diensten verleent door bij te dragen tot het ter beschikking stellen van de woningen die op zijn site vermeld staan, door het sluiten van de betreffende huurovereenkomsten te vergemakkelijken of er als tussenpersoon voor te fungeren, in de hoedanigheid van gemachtigde of erkend tussenpersoon, steeds in uw naam en voor uw rekening, als eigenaar, en in geen geval uit eigen naam, aangezien Vakantieweb geen eigenaar is, nooit eigenaar zal zijn en nooit eigenaar kan zijn. Als gevolg van het toepassen van deze paragraaf of een deel ervan kunnen noodzakelijke wijzigingen aangebracht worden aan de onderhavige voorwaarden.

7.      U stemt ermee in dat wanneer u een huurovereenkomst sluit met een huurder als gevolg van het gebruik van de Vakantieweb-website, rekening houdend met de ondersteuning, het vergemakkelijken van de betaling en de diensten die aan de eigenaar verleend worden, zoals beschreven in de onderhavige voorwaarden, Vakantieweb servicekosten zal afhouden die overeenkomen met een percentage van 10 % enkel van het totale huurbedrag (zonder opties) en de administratieve kosten bedragen 2 % van datzelfde bedrag. U aanvaardt dus om Vakantieweb te vergoeden met 12 % van het totale huurbedrag dat u dankzij Vakantieweb hebt verworven doordat het u in contact bracht met één of meerdere huurders die overgingen tot het huren van uw vakantiewoning of vakantiewoningen.

8.      De diensten die Vakantieweb de eigenaars verleent in verband met het vereenvoudigen en verwerken van de betaling omvat niet het in ontvangst nemen van de waarborgen of bijkomende kosten ten laste van de huurder die niet inbegrepen zijn in uw eigenaarskosten. Vakantieweb aanvaardt geen enkele verzoeken of vorderingen van u met betrekking tot deze bijkomende kosten en aanvaardt geen aansprakelijkheid in verband met deze kosten. U moet rechtstreeks met de huurders tot een akkoord komen over de betreffende kosten en uitdrukkelijk in de advertentie voor uw vakantiewoning vermelden dat de huurder (bijvoorbeeld bij aankomst of vertrek) bijkomende kosten, in de vorm van een waarborg of andere kosten (bijvoorbeeld schoonmaakkosten, een waarborg of vergoeding voor de te late vrijgave van de woning), moet betalen als de betreffende kosten niet inbegrepen zijn in uw eigenaarskosten.

9.      Merk echter op dat u als eigenaar volledig verantwoordelijk bent voor het nakomen van alle reserveringsbevestigingen die u naar huurders stuurt en dat u de huurder het onroerend goed ter beschikking moet stellen dat u op de site geplaatst hebt, met naleving van alle bepalingen, voorwaarden, regels en beperkingen die u met de huurder hebt bepaald en bent overeengekomen. Als eigenaar begrijpt en erkent u dat u aansprakelijk bent voor uw daden en nalatigheden, en voor de daden en nalatigheden van alle personen (met uitzondering van huurders en de groepsleden van een huurder) die in uw vakantiewoning verblijven of aanwezig zijn. Elke eigenaar is volledig verantwoordelijk voor het naleven van de wetten, regels en voorschriften die van toepassing kunnen zijn, met name op het vlak van belastingen en btw (zie ook de volgende paragraaf), en met betrekking tot alle geschillen met derden of inbreuken op de rechten van derden. Vakantieweb raadt u aan om de nodige verzekeringen af te sluiten in verband met de woningen waarvoor u op www.vakantieweb.be adverteert.

10.  Merk ook op dat u volledig verantwoordelijk bent voor het bepalen van uw verplichtingen in verband met uw belastingaangifte, samen met uw belastingadviseur. Vakantieweb verstrekt geen en kan geen fiscaal advies verstrekken aan de gebruikers van zijn site en diensten. Merk ook op dat u verantwoordelijk bent voor het bepalen en/of betalen van lokale btw of soortgelijke indirecte omzetbelasting en/of om de betreffende btw of de betreffende omzetbelasting op te nemen in uw eigenaarskosten of om uw verplichtingen na te leven in verband met de geldende belastingen als u een advertentie op de Vakantieweb-website plaatst of in verband met de kosten die u aangerekend worden, meer bepaald rekening houdend met de activiteit die u uitoefent, bijvoorbeeld als u vastgoedbeheerder bent of als u geregeld een onroerend goed verhuurt om er een inkomen aan te verdienen. U hebt mogelijk ook de verplichting om uw huurder een factuur te bezorgen voor uw eigenaarskosten en de eventuele bijkomende kosten, die al dan niet inbegrepen zijn in uw eigenaarskosten. Vakantieweb raadt u in elk geval aan om uw fiscaal adviseur te raadplegen.

11.  Na uw inschrijving, zowel als gebruiker als als eigenaar, erkent en aanvaardt u dat Vakantieweb veronderstelt en het recht heeft om te veronderstellen dat u een activiteit uitoefent/belastingplichtig bent/een economische activiteit beoefent en/of aan de btw onderworpen bent in het rechtsgebied/het land dat overeenkomt met het adres dat u aan ons hebt verstrekt, tenzij en totdat u aan Vakantieweb meldt en via e-mail of op een andere manier bevestigt dat u geen activiteit uitoefent, enz., of dat u het meeste van uw tijd in een ander rechtsgebied/een ander land doorbrengt of woont. U erkent en aanvaardt tevens dat Vakantieweb contact met u kan opnemen om te vragen dat u uw btw-nummer (indien van toepassing) doorgeeft of kopieën bezorgt van commerciële bescheiden, zoals contracten, commerciële briefhoofden, een webadres, reclamemateriaal of certificaten van de belastingdienst, documenten waarvan u het recht hebt om ze ons te verstrekken of die we in de mate van het mogelijke via u kunnen verwerven. Een elektronisch certificaat van een erkend organisme kan hiervoor ook in aanmerking komen.

12.  Als een huurder via de Vakantieweb-website een reserveringsaanvraag voor uw geadverteerde woning indient, moet u de aanvraag van de huurder binnen de 36 uur na het versturen van de aanvraag bevestigen of afwijzen; na deze termijn vervalt de reserveringsaanvraag van rechtswege. Als u als eigenaar bevestigt dat uw woning beschikbaar is en u nadien de reservering van een huurder via de site aanvaardt en bevestigt, bezorgt Vakantieweb u de contactgegevens van uw huurder (met inbegrip van zijn telefoonnummer) en verzendt het ook uw contactgegevens naar de huurder. Wanneer de betreffende contactgegevens verstrekt zijn, moet alle communicatie, met inbegrip van de communicatie met informatie over de huurovereenkomst, rechtstreeks tussen uw huurder en u verlopen via de Vakantieweb-website, eventueel met de steun van de diensten van Vakantieweb.

 

13.    Vakantieweb bewaart alle van huurders ontvangen gelden na bevestiging van de reservering, onder voorbehoud van zijn verplichting om de betreffende gelden aan u over te dragen of voor u in rekening te nemen (op voorwaarde dat u de reservering nagekomen bent). Vakantieweb maakt de gelden over via bankoverschrijving of gelijk welk andere vooraf bepaalde betaalwijze, na aftrek van zijn kosten. U erkent en aanvaardt dat Vakantieweb het recht heeft om zijn kosten van de ontvangen gelden af te houden. Tenzij anders overeengekomen verbindt Vakantieweb zich ertoe om het volledige nettobedrag van de verschuldigde gelden die de huurders betaald hebben binnen een termijn van 2 werkdagen in België (wordt opgevat als dagen waarop banken in België open zijn) te rekenen vanaf de voorziene aankomstdatum van uw huurder in uw vakantiewoning. Als u een reservering niet nakomt, verliest u uw recht om het betreffende huurbedrag te ontvangen en behoudt Vakantieweb zich het recht voor om de overeenkomstige ontvangen gelden bij te houden om ze aan de huurder te kunnen terugbetalen, zoals bepaald in de reserveringsvoorwaarden.

14.  De huurders kunnen hun reservering op elk ogenblik annuleren, maar altijd in overeenstemming met het annuleringsbeleid dat bepaald wordt in onze annuleringsvoorwaarden. In geval van annulering door de huurder verbindt Vakantieweb zich ertoe om u de gelden over te maken die de huurder betaald heeft, na aftrek van zijn kosten.

15.  Als eigenaar bent u niet verondersteld om gelijk welke reservering te annuleren. Als u zich door uitzonderlijke omstandigheden genoodzaakt ziet om een reservering te annuleren, stuurt u ons een mail op het volgende adres: info@vakantieweb.be. De servicekosten van Vakantieweb worden in alle geval ingehouden en in dat geval door Vakantieweb bijgehouden.

16.  Vakantieweb behoudt zich het recht voor om gelijk welke reservering te annuleren, op gelijk welk moment, om veiligheidsredenen of als bescherming tegen fraude. Dat zal in het algemeen het geval zijn wanneer zijn procedures voor het opsporen van fraude een incident signaleren met betrekking tot de opgegeven betaalkaart. In deze denkbeeldige gevallen zal het annuleringsbeleid dat u gekozen hebt niet gemachtigd zijn om toegepast te worden en ontvangt u geen enkele som met betrekking tot de geannuleerde reservering.

VIII) Specifieke voorwaarden voor huurdersAls huurder verwijzen wij u in aanvulling op de onderhavige voorwaarden (met inbegrip van het bovenstaande artikel 7) naar de reserveringsvoorwaarden die de procedure beschrijven voor reserveringsaanvragen en de manier waarop de betalingen van huurders geïnd worden. Vakantieweb raadt huurders aan om de reserveringsvoorwaarden aandachtig te lezen, net als de overzichtspagina van de aanvraag en de reserveringsbevestiging, met name wat betreft het annuleringsbeleid.


IX) AFWIJZING VAN GARANTIES


1.      De inhoud en alle andere inhoud die op de site weergegeven worden, worden “as is” verstrekt, zonder garanties, verklaringen of waarborgen over hun juistheid. Binnen de beperkingen van de geldende wetgeving wijst Vakantieweb het volgende af:

(i)                 alle voorwaarden, garanties of andere verbintenissen afgeleid van een wettelijke of bestuursrechtelijke bepaling, en

(ii)                 (ii) alle contractuele of strafbare verantwoordelijkheden (met name in geval van nalatigheid) voor enige directe, indirecte, bijzondere schade of gevolgschade die gebruikers lijden in verband met de website, de websites waar hij een koppeling naar bevat en/of alle inhoud en andere inhoud die op de site gepubliceerd worden, waaronder winstderving, verlies van inkomsten of omzet, handel, contracten, klanten, verwachte besparingen of gegevens, zelfs als Vakantieweb op de hoogte is gebracht van de mogelijkheid van dergelijke schade.

2.      Hoewel de onderhavige voorwaarden vereisen dat gebruikers juiste en volledige informatie aanleveren, kan Vakantieweb de vermeende identiteit van de gebruikers niet controleren, en doet het dat niet. Het is uw verantwoordelijkheid om de identiteit vast te stellen van de personen met wie u via de site in contact komt of aan wie u toegang verleent tot uw vakantiewoning. Vakantieweb aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade of letsel veroorzaakt door uw interactie met andere gebruikers.


X) Verklaring van afstand en schadlossteling


1.       Door gebruik te maken van de website en/of de diensten aanvaardt u dat elk juridisch verhaalsrecht of aansprakelijkheden die u wilt opeisen met betrekking tot de handelingen of nalatigheden van andere gebruikers of andere derden beperkt is tot verhaalsrecht tegen de gebruiker, gebruikers of andere derden die u schade berokkend hebben, met uitzondering van Vakantieweb, voor zover is toegestaan door de wet.

2.      U vrijwaart Vakantieweb (net als zijn functionarissen, werknemers, vertegenwoordigers, agenten, dochterondernemingen en rechthebbenden) van elke aansprakelijkheid, schade, onkosten, verlies, klacht of kosten (inclusief met name redelijke advocaatkosten) die Vakantieweb kan lijden als gevolg van of in verband met:

(a) inbreuken op intellectuele eigendomsrechten van derden in of door uw inhoud;

(b) alle schade, onkosten, verlies, klachten of kosten die een gebruiker lijdt in verband met uw inhoud of een door u op de site aangeboden vakantiewoning of gemaakte reservering; of

(c) een schending van artikel 4 (beperkingen voor de accounts), artikel 6 (uw inhoud) of paragraaf 2 van artikel 7 (specifieke gebruiksvoorwaarden voor eigenaars).

XI) Vertrouwelijkheidsverklaring


1.       Vakantieweb hecht groot belang aan het respecteren van uw privacy. Door de onderhavige voorwaarden te aanvaarden, stemt u er uitdrukkelijk mee in dat u uw persoonlijke gegevens bekendmaakt aan Vakantieweb (zoals gedefinieerd in het privacybeleid) en andere gebruikers, in overeenstemming met de bepalingen van het privacybeleid van Vakantieweb, dat met een referentie in de onderhavige voorwaarden is opgenomen.


XII) OntbindingIn geval van significante niet-nakoming van uwentwege van de onderhavige voorwaarden of de reserveringsvoorwaarden, met name in geval van fraude, kan Vakantieweb naar eigen goeddunken en zonder aansprakelijkheid tegenover u:

(a) uw toegang tot zijn dienst beëindigen;

(b) uw accounts, alle informatie en bestanden in de betreffende accounts en uw inhoud desactiveren of verwijderen; en

(c) u de toegang tot de betreffende bestanden of de dienst verbieden.

Vakantieweb behoudt zich tevens het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving alle advertenties op de site met betrekking tot vakantiewoningen die naar zijn mening twijfelachtig zijn, de onderhavige voorwaarden of reserveringsvoorwaarden niet respecteren, of schade berokkenen aan de site of de diensten te verwijderen of voor de gebruikers onzichtbaar te maken. In dat geval zal de gebruiker geen recht hebben op enige schadevergoeding of terugbetaling, behalve wat voorzien is in de reserveringsvoorwaarden.

XIII) NietigheidAls een bepaling van de onderhavige voorwaarden volledig of gedeeltelijk door een bevoegde rechtbank of een andere bevoegde instantie nietig, ongeldig of onuitvoerbaar wordt bevonden, wordt de betreffende bepaling of een deel van de betreffende bepaling geannuleerd, maar blijven alle overige bepalingen van kracht, alsof de betreffende bepaling of een deel van de betreffende bepaling nooit had bestaan.

XIV) OverdraagbaarheidU mag geen van uw rechten of verplichtingen die voortvloeien uit de onderhavige voorwaarden overdragen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Vakantieweb, dat zich het recht voorbehoudt om een van zijn rechten of verplichtingen die voortvloeien uit de onderhavige voorwaarden over te dragen zonder uw voorafgaande toestemming.

XV)Toepasselijk recht  en bevoegdheid


  

Eventuele vorderingen of geschillen met betrekking tot de onderhavige voorwaarden (met inbegrip van vorderingen en geschillen van strafbare aard of met betrekking tot de interpretatie van de onderhavige voorwaarden) zullen worden beslecht door de bevoegde rechtbanken van Brussel.

XVI) Vragen


Als u vragen hebt over de onderhavige voorwaarden, neem dan contact op met Vakantieweb op info@vakantieweb.be