Reserveringsvoorwaarden

De eigenaars moeten (particulieren of professionals die hun vakantiewoning ter beschikking stellen van vakantiegangers) en huurders (particulieren die via de site www.vakantieweb.be een reservering doen bij de eigenaars) ook de onderhavige reserveringsvoorwaarden erkennen en aanvaarden, naast de gebruiksvoorwaarden . De huurders en eigenaars worden verzocht om deze voorwaarden aandachtig te lezen, net als de reserveringsbevestigingen die naar de huurders gestuurd worden naar aanleiding van de aanvaarding door de eigenaar van de reserveringsaanvraag van een huurder, die deze voorwaarden ook moet naleven.

I) Aanvaarding van de voorwaarden


1.     Door toegang te krijgen tot de website www.vakantieweb.be en/of door gebruik te maken van zijn diensten als potentiële huurder of als eigenaar aanvaardt u de onderhavige voorwaarden, waarvan u erkent dat u ze hebt gelezen en ze begrijpt.

2.     Vakantieweb behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken op gelijk welk ogenblik de onderhavige voorwaarden aan te passen of te wijzigen.

3.     De onderhavige voorwaarden zijn beschikbaar in het Frans, Nederlands en Engels.

II) Gebruiksvoorwaarden van de site1.       Eigenaars en huurders erkennen dat ze gebonden zijn aan de gebruiksvoorwaarden voor het gebruik van de website en/of zijn diensten (zoals bepaald in de gebruiksvoorwaarden). Ze worden verzocht om de gebruiksvoorwaarden aandachtig te lezen, en met name de artikels 7 (specifieke voorwaarden voor eigenaars) en 8 (specifieke voorwaarden voor huurders), die ze moeten erkennen en aanvaarden. Tevens, zoals bepaald in artikel 2 van de gebruiksvoorwaarden en de onderstaande paragrafen, herinnert Vakantieweb eraan dat het louter een platform is dat de mogelijkheid biedt:

a)     aan eigenaars om advertenties te publiceren met betrekking tot de vakantiewoning die ze voor verhuring aanbieden;

b)    aan huurders om deze advertenties te raadplegen;

c)    aan eigenaars en huurders om contact met elkaar op te nemen en huurovereenkomsten te sluiten.

Bijgevolg maakt Vakantieweb op zich geen deel uit van de huurovereenkomsten en wijst het elke aansprakelijkheid in verband met deze transacties af.

2.     Vakantieweb handelt noch als reisbureau, noch als makelaar met betrekking tot de dienst of de huurovereenkomsten die met de eigenaars gesloten worden, omdat Vakantieweb geen partij is in de betreffende overeenkomsten en geen enkel onroerend goed, noch andere reisdiensten in eigen naam koopt, bezit, verkoopt of levert, zoals hieronder en in artikel 2 van de gebruiksvoorwaarden is bepaald.

3.     Zoals bepaald in de gebruiksvoorwaarden beperkt de rol van Vakantieweb zich tot het, door middel van zijn website,  aanbieden van een ontmoetingsplaats voor de websitegebruikers. Vakantieweb koopt, bezit, verkoopt, onderverhuurt, beheert of levert geen enkel van de onroerende goederen die op zijn website door de eigenaars aangeboden worden, noch verleent het enige andere dienst aan de huurder. Voorts sluit Vakantieweb geen enkel contract af voor het ter beschikking stellen van de betreffende onroerende goederen en kent het geen recht op huisvesting toe, van welke aard ook, noch biedt het ter plaatse transport of diensten van gelijk welke aard aan. www.vakantieweb.be is een platform waarmee geregistreerde eigenaars een vakantiewoning voor verhuring aan huurders kunnen aanbieden. De eigenaars kunnen ofwel de eigenaars zijn van de vakantiewoningen die voor verhuring op de site aangeboden worden, ofwel personen (met name professionele vastgoedbeheerders) die wettelijk gemachtigd zijn om rechtstreeks met huurders huurovereenkomsten te organiseren of te sluiten voor deze woningen. Vakantieweb is dus geen partij in de huurovereenkomsten die gesloten worden tussen de eigenaars en de huurders, en is in geen geval de gemachtigde of vertegenwoordiger, in welke hoedanigheid ook, van de eigenaars. Zijn verantwoordelijkheid binnen het leveren van de site en/of de diensten beperkt zich tot het overdragen van contactgegevens aan de eigenaars en de huurders, zoals bepaald in artikel 7 van de gebruiksvoorwaarden. Het contract dat gesloten wordt tussen de eigenaars en de huurders bestaat uit het ter beschikking stellen van een vakantiewoning door de eigenaar, volgens de voorwaarden die de partijen onderling overeenkomen, met name wat betreft de duur van de verhuring, waarbij beide overeenkomstsluitende partijen exclusief en volledig verantwoordelijk zijn voor het naleven van de verplichtingen die voor beiden voortvloeien uit deze huurovereenkomsten. Vakantieweb kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden als gevolg van deze transacties. Als de huurder met een eigenaar een huurovereenkomst aangaat voor de reservering van een woning die op de site vermeld staat, erkent hij expliciet dat hij de betreffende voorwaarden in samenspraak met de eigenaar zal bepalen en verbindt hij zich ertoe om de betreffende voorwaarden te aanvaarden, net als alle voorwaarden, regels of beperkingen die de eigenaar oplegt in verband met het onroerende goed in kwestie.


    1. 4. De eigenaar, ongeacht of hij wel of niet optreedt in de hoedanigheid van consument (dat wil zeggen elke natuurlijke persoon die voor niet-professionele doeleinden op de markt beschikbare producten verwerft of gebruikt) heeft in geen geval het recht om advertenties die op de site geplaatst zijn te herroepen, aangezien zij onmiddellijk na het invoeren van bepaalde parameters door de eigenaar op de site gepubliceerd worden en de diensten van Vakantieweb met de uitdrukkelijke toestemming van de consument interveniëren binnen een termijn van veertien dagen. Door in te stemmen met de onderhavige algemene voorwaarden verklaart de eigenaar dat hij specifiek op de hoogte is gebracht van de afwezigheid van het recht op herroeping en verklaart hij zich hiermee akkoord. [opt-in]

 

5. Vakantieweb is in geen geval aansprakelijk voor de staat van de woningen die op zijn site vermeld staan. Zoals bepaald in de gebruiksvoorwaarden, beveelt Vakantieweb geen enkele van de woningen, noch van de eigenaars die op de site geregistreerd zijn aan, noch keurt het ze goed. Vakantieweb voert geen controle uit en kan geen controle uitvoeren op de bepaling van de huurprijs, op het gedrag van de eigenaars, huurders en andere gebruikers van de site en de diensten, op de inhoud van de advertenties die op de site aanwezig zijn, of op de staat of de correctheid van de advertenties of de geadverteerde woningen. Vakantieweb wijst elke aansprakelijkheid af in verband met de advertenties of het leveren van de vakantiewoningen die de eigenaars voor verhuring aanbieden en/of die op de website vermeld staan, en/of voor alle fouten of onvolledigheden in de beschrijvingen die de eigenaars aanleveren. Alle reserveringen worden gemaakt op risico van de betrokken partijen.

III) Reservering

 

1.     De huurders kunnen via de site een reserveringsaanvraag verzenden door de procedure voor reserveringsaanvragen te volgen en door op de bevestigingsknop of -koppeling te klikken (bevindt zich in de zone Mijn Vakantieweb of in de e-mail die hen toegestuurd wordt). De huurders moeten alle informatie die ze verstrekken controleren en eventuele fouten corrigeren voor ze een reserveringsaanvraag indienen. Het is niet mogelijk om fouten nog te corrigeren na het aanklikken van de knop of koppeling.

De huurder kan de procedure voor reserveringsaanvragen op elk moment afbreken voor hij op de bevestigingsknop of -koppeling klikt, gewoon door het venster van de toepassing te sluiten.

2.     Wanneer de reserveringsaanvraag ingediend is, brengt Vakantieweb de betreffende eigenaar op de hoogte via e-mail en met een bericht op zijn Mijn Vakantieweb-meldingspagina met de boodschap dat hij de reserveringsaanvraag moet aanvaarden of afwijzen. Eigenaars zijn verplicht om een aanvraag binnen de 36 uur te aanvaarden of af te wijzen; na deze termijn vervalt de aanvraag automatisch. Als de aanvraag door de eigenaar aanvaardt wordt, ontvangt de huurder een e-mail met de reserveringsbevestiging die de contactgegevens van de eigenaar bevat; de eigenaar ontvangt eveneens de contactgegevens van de huurder. De betalingsprocedure die beschreven is in het onderstaande artikel 4 is van toepassing vanaf de ontvangst van de reserveringsbevestiging.

3.     Wanneer de betreffende contactgegevens verstrekt zijn, moet alle communicatie in verband met de reservering, bijvoorbeeld over de details van de reservering of de huurafspraken, zoals het uur van aankomst en de overhandiging van de sleutels, rechtstreeks tussen de huurder en de eigenaar verlopen.

4.     Na ontvangst van de reserveringsbevestiging sluiten de huurders rechtstreeks met de betreffende eigenaar een huurovereenkomst af. De eigenaars mogen hun woning pas ter beschikking stellen wanneer via de site een reserveringsbevestiging verzonden is. Een huurder heeft overigens geen enkele garantie voor zijn reservering tot de huurder de betaling heeft uitgevoerd volgens de onderhavige voorwaarden. Door het verzenden van een reserveringsbevestiging krijgen de eigenaars de volledige verantwoordelijkheid voor het ter beschikking stellen van het onroerend goed dat het voorwerp is van de reserveringsbevestiging.

5.      Als een huurder een reserveringsaanvraag voor een woning indient, is hij volledig verantwoordelijk voor het betalen van de totale huurprijs die hij verschuldigd is als gevolg van de betreffende reservering, als die aanvaard wordt door de eigenaar, in overeenstemming met de onderhavige voorwaarden en met alle andere voorwaarden of bepalingen die betrekking hebben op de reservering die een huurder met een eigenaar overeenkomt. Om het innen van de betaling te garanderen, moeten huurders informatie over hun betaalkaart en een factureringsadres meedelen. Vakantieweb krijgt van de huurder ook voorafgaande toestemming om van zijn betaalkaart een betaling af te houden die overeenkomt met het totaalbedrag van zijn reserveringsaanvraag, om te garanderen dat hij over de nodige middelen beschikt om de transactie te dekken. Als de reserveringsaanvraag voor de data die in de reserveringsaanvraag vermeld staan door de eigenaar aanvaard wordt, is de betalingsprocedure die beschreven is in het onderstaande artikel 4 van toepassing. Als de reserveringsaanvraag afgewezen of geannuleerd wordt of vervalt, wordt de voorafgaande toestemming voor het debiteren van de betaalkaart opgeheven.

6.      Als de huurder zijn reservering annuleert, zijn de bepalingen in verband met terugbetaling in het onderstaande artikel 5 van toepassing. Merk echter op dat Vakantieweb geen enkele terugbetaling verleent aangezien het enkel als tussenpersoon fungeert en geen partij is in de huurovereenkomst. Voorts zijn de dossierkosten van Vakantieweb (zoals hieronder bepaald) niet terugbetaalbaar.

7.     Alle bedragen die Vakantieweb van huurders krijgt en ontvangt voor reserveringen die via de site gemaakt zijn worden door Vakantieweb bewaard, overeenkomstig zijn voorwaardelijke verplichting om deze gelden aan de eigenaars over te dragen of voor hen in rekening te nemen, na aftrek van zijn kosten.

    

8.     Recht op controle van beschikbaarheid: Betreffende sommige specifieke bestemmingen, elke reservatie kan in afwachting zijn voor een definitieve bevestiging dat het lokale reisbureau moet doorgeven binnen de 5 werkdagen na de reservatie naar Vakantieweb. In geval van een dubbele reservatie voor éénzelfde periode of eender welk ander reden die een reservatie onmogelijk maakt, houdt Vakantieweb zich in om volledig de klant terug te betalen zonder enige toelage.IV) Betaling


Voorafgaand: Vakantieweb neemt in geen geval deel aan het bepalen of onderhandelen van de prijs van vakantiewoningen – dit wordt volledig overgelaten aan het oordeel van de verhurende eigenaar (of adverteerder) – en voert geen enkele controle of invloed uit, van welke aard ook, op de onroerende goederen die door de eigenaars voor verhuring aangeboden worden.

 

1.      Als de huurder een verblijf bij een eigenaar reserveert en als via de site met de eigenaar een huurovereenkomst gesloten wordt, dan erkent en aanvaardt de huurder dat de integrale betaling van de kosten die vermeld staan in de advertentie van de eigenaar op de site en die bevestigd worden in elke reserveringsbevestiging die met een eigenaar overeengekomen wordt, van zijn betaalkaart gedebiteerd wordt. De betreffende kosten omvatten de huurprijs en de bijkomende kosten die een eigenaar kan opleggen (bepaald volgens het oordeel van de eigenaar) en die enkel door de eigenaar bepaald en vastgelegd worden, en niet door Vakantieweb (zie onderstaand artikel 8 voor meer informatie over de bijkomende kosten, zoals de kost van de eindschoonmaak).

2.     Vakantieweb houdt een percentage van het totaalbedrag af dat op de website voor de woning weergegeven wordt (komt overeen met het voorschot van de eigenaar en de reserveringskosten van Vakantieweb) zodra de eigenaar de reserveringsaanvraag bevestigt en de eigenaar dus de reserveringsbevestiging verstuurt. De huurder aanvaardt om te betalen voor elke reserveringsaanvraag die door de eigenaar aanvaard wordt. Zoals hierboven vermeld hebben eigenaars de verplichting om een aanvraag binnen de 36 uur te aanvaarden of af te wijzen. Deze borg zal berekend worden afhankelijk van de datum van de reservering en de datum van aankomst. Hieronder in details:

- 35% voorschot op de huurprijs als de boeking meer dan 30 dagen voor aankomst afgesloten is. 

- 100% voorschot op de huurprijs als uw reservering minder dan 30 dagen voor aankomst afgesloten is. 

3.      Vakantieweb wijst elke aansprakelijkheid af in verband met kosten die door de bank aan een huurder aangerekend worden als gevolg van het afhouden van de betaling.

4.     Zoals vermeld in de gebruiksvoorwaarden voert Vakantieweb de betaling uit op de bankrekening van de eigenaar volgens de voorwaarden die met onderlinge overeenstemming door Vakantieweb en de eigenaar bepaald worden.

5.      De huurder geeft toestemming en aanvaardt dat Vakantieweb zijn betaalkaart  (rechtstreeks of onrechtstreeks via een derde betalingscentrum, onder voorbehoud van de algemene voorwaarden van deze derde) debiteert voor een bedrag dat overeenkomt met het voorschot van de eigenaars, vermeerderd met diens eigen kosten, na bevestiging van de reservering door de eigenaar. De huurder aanvaardt tevens om alle andere kosten te betalen die voor de reserveringsbevestiging met de eigenaar zijn overeengekomen, die niet in de betaling opgenomen zijn op het ogenblik dat hij in de vakantiewoning aankomt of overeenkomstig wat werd overeengekomen met de eigenaar. De huurder ontvangt een e-mail ter bevestiging bij ontvangst van de betaling.

6.      De betaling wordt uitgevoerd met aanvaardbare betaalmiddelen zoals beschreven op de site, met name met een debet- of creditkaart (Eurocard/MasterCard, Visa of Bancontact). Contante betalingen of per cheque worden niet aanvaard. Op die manier kan Vakantieweb niet aansprakelijk gesteld worden voor enig verlies van contanten of cheques. De huurder wordt verzocht om de gebruikelijke factureringsgegevens te verstrekken, zoals zijn naam, factureringsadres, informatie over de betaalkaart of andere relevante informatie over het betaalmiddel.

7.   In bepaalde denkbeeldige gevallen kan naast de factureringsgegevens en informatie over de betaling die bij de reserveringsaanvraag verstrekt worden in navolging van het bovenstaande artikel 4.6, een identiteitsbewijs gevraagd worden op het ogenblik van de reserveringsaanvraag, wanneer de betaling afgehouden wordt of op gelijk welk andere moment voor de voorziene aankomstdatum in de woning. Wanneer de bovengenoemde bewijzen gevraagd, maar niet aangeleverd worden, behoudt de eigenaar en/of Vakantieweb zich het recht voor om de reservering te annuleren.

V) Wijzigingen en annuleringen door de huurder.

      

1.  Huurders die hun reservering willen wijzigen, moeten contact opnemen met de eigenaar of met het reisbureau en rechtstreeks communiceren over de betreffende wijzigingen. Aangezien de huurders van tevoren de voorwaarden die van toepassing zijn op de reservering bij de eigenaar of het reisbureau onderhandeld en aanvaard hebben, is het belangrijk dat ze weten dat de eigenaar of het reisbureau het recht heeft om bijkomende kosten aan te rekenen voor deze wijzigingen.

2.  Huurders kunnen hun reservering op elk ogenblik annuleren overeenkomstig het onderstaande annuleringsbeleid. De volgens het betreffende annuleringsbeleid verschuldigde betalingen worden afgetrokken van enige terugbetaling aan de huurders en door Vakantieweb aan de eigenaars bezorgd (Vakantieweb houdt zijn kosten die niet terugbetaalbaar zijn).

Annuleringen moeten via e-mail of fax aan de eigenaar gemeld worden.

De eigenaar zal bedragen inhouden die afhangen van de datum waarop de huurder zijn reservering annuleert:

*annuleringen tot 60 dagen voor aanvang van het verblijf: 60 % van het bedrag van de reservering wordt ingehouden;
*annuleringen tussen de 59e en de 46e dag voor aanvang van het verblijf: 75 % van het bedrag van de reservering wordt ingehouden;
*annuleringen minder dan 45 dagen voor aanvang van het verblijf: 100 % van het bedrag van de reservering wordt ingehouden.

De dossierkosten worden nooit terugbetaald.

Als de huurder niet komt opdagen of als hij zijn verblijf onderbreekt, heeft hij geen recht op een terugbetaling, met uitzondering van wat bepaald is in de annuleringsverzekering of tenzij anders overeengekomen.

VI) Annuleringen door de eigenaars

 

Tenzij anders overeengekomen hebben eigenaars niet het recht om reservering te annuleren.

VII) Annuleringen door Vakantieweb

 

Zoals bepaald in het bovenstaande artikel 4.7 en artikel 7.14 van de gebruiksvoorwaarden behoudt Vakantieweb zich het recht voor om gelijk welke reservering te annuleren, op gelijk welk moment, om veiligheidsredenen of als bescherming tegen fraude. In dat geval is het annuleringsbeleid niet van toepassing en zal de eigenaar geen enkel bedrag ontvangen, van gelijk welke aard, als gevolg van het annuleren van de reservering. Als de betreffende huurder al een betaling uitgevoerd heeft, wordt die tevens integraal terugbetaald via bankoverschrijving.

VIII) Bijkomende kosten

 

De eigenaar kan bijkomende kosten vorderen in de vorm van een waarborg of andere (bijvoorbeeld schoonmaakkosten, een waarborg of vergoeding voor de te late vrijgave van de woning), die door de huurder betaald moeten worden, die niet inbegrepen zijn in de eigenaarskosten en die middels een afzonderlijke overeenkomst ten laste van de huurder gelegd worden of die uitdrukkelijk vermeld worden op de overzichtspagina van de aanvraag. De huurder zal deze kosten aan de eigenaar moeten betalen (bijvoorbeeld bij aankomst of bij vertrek) in overeenstemming met de afspraken die de huurder en de eigenaar onderling gemaakt hebben. Zoals bepaald in de gebruiksvoorwaarden aanvaardt Vakantieweb geen verzoeken of klachten van huurders met betrekking tot deze bijkomende kosten of de betaling ervan en aanvaardt het geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot deze kosten.

IX) Gedrag van de huurders

 

De huurder aanvaardt dat hij als enige verantwoordelijk is voor het goede gedrag van zijn groep vakantiegangers tijdens zijn verblijf in de vakantiewoning van een eigenaar. Vakantieweb is geen enkele schadevergoeding verschuldigd, van gelijk welke aard, noch moet het onkosten of kosten dekken (met name de kost van een alternatieve verblijfplaats) als de eigenaar zijn verblijf voor de afgesproken einddatum afbreekt als gevolg van zijn gedrag of het gedrag van iemand uit zijn groep.

Als de huurder de goederen of de woning van de eigenaar beschadigt, moet hij de schade integraal aan de eigenaar vergoeden. De huurder moet ook Vakantieweb tegen enige kosten (met name advocatenkosten) vrijwaren als gevolg van klachten of juridische procedures tegen Vakantieweb door de eigenaar of enige derde als gevolg van het gedrag van de huurder of van leden uit zijn groep.

X) Nietigheid

 

Als een bepaling van de onderhavige voorwaarden volledig of gedeeltelijk door een bevoegde rechtbank of een andere bevoegde instantie om gelijk welke reden nietig, ongeldig of onuitvoerbaar wordt bevonden, wordt de betreffende bepaling of een deel van de betreffende bepaling geannuleerd, maar blijven alle overige bepalingen van kracht, alsof de betreffende bepaling of een deel van de betreffende bepaling nooit had bestaan.

XI) Toepasselijk recht en bevoegdheid

 

1.     Op de onderhavige voorwaarden is het Belgische recht van toepassing.

2.     Eventuele vorderingen of geschillen met betrekking tot de onderhavige voorwaarden (met inbegrip van vorderingen en geschillen van strafbare aard of met betrekking tot de interpretatie van de onderhavige voorwaarden) zullen in het Frans worden beslecht door de bevoegde rechtbanken van Brussel.