Algemene voorwaarden

 • De onderhavige algemene voorwaarden regelen alle contracten gesloten tussen de NV IMMOVLAN eigenaar van de site "Vakantieweb " (hierna Vakantieweb) met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Koningsstraat 100, ingeschreven bij de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nr. 0761.369.034 enerzijds en de consument anderzijds. Het loutere feit de website van Vakantieweb te gebruiken of een bestelling te plaatsen impliceert dat de consument deze algemene voorwaarden integraal aanvaardt. Vakantieweb behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden op elk ogenblik en zonder voorafgaandelijk bericht te wijzigen.
 • Elke advertentie besteld via de website, per telefoon, fax of brief zal aan Vakantieweb verschuldigd zijn en het bedrag ervan opeisbaar. Het bedrag van de factuur moet worden vereffend hetzij door overschrijving op onze rekening bij compte Belfius : BE88 0689 4027 0941 BIC: GKCCBB met uw telefoonnummer als mededeling, hetzij per cheque aan de order van "Vakantieweb", hetzij per kredietkaart.
 • Nieuwe advertente, verlengingen van bestaande, en alle opties op de site mogen telefonisch, per email of per fax opgenomen worden door Vakantieweb. Na ontvangst van de factuur, heeft de klant tot 8 dagen tijd om deze te betalen indien de betaling nog niet via kredietkaart werd behandeld. Opgelet, alle advertenties, verlengingne en/of al de bestelde opties zullen pas gepubliceerd worden na betaling van de factuur.
 • Onze tarieven zijn forfaitair en gelden voor opeenvolgende publicaties. Het totale bedrag van elke advertentie die wordt stopgezet vóór het einde van alle publicaties blijft onze eigendom.
 • Vakantieweb behoudt zich het recht voor elke advertentie te herwerken opdat ze het karakter van objectiviteit en integriteit behoudt dat eigen is aan de geest van Vakantieweb. Wij behouden ons het recht voor om een gepubliceerde advertentie eenzijdig te deactiveren of te wijzigen, en dit ook voor het einde van de publicatieperiode, wanneer een advertentie betrekking heeft op een reeds verkocht of verhuurd goed, wanneer een tekst in strijd is met de onderhavige voorwaarden, wanneer de foto's van de advertentie een vastgoed niet uitdrukkelijk afbeelden of wanneer de advertentie vals is, met name wat de lokalisatie betreft, of onwettelijk.
 • Voor de facultatieve opties "toevoegen van foto's of plannen" dient de adverterende consument de foto's en plannen conform de vereisten van het afdrukprocedé ten laatste te leveren op de overeengekomen uiterste datum. Bij gebrek hieraan behoudt Vakantiewebweb zich het recht voor ze niet te publiceren. Vakantieweb kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten, vergissingen of weglatingen als gevolg van het bezorgen van materiaal of documenten die niet beantwoorden aan de vereiste voorwaarden voor een goede reproductie.
 • De advertenties en publicaties worden gepubliceerd onder de verantwoordelijkheid van enkel de consument, die geacht wordt als auteur op te treden en de uitsluitende aansprakelijkheid opneemt voor eventuele wetsovertredingen, klachten of gerechtelijke acties naar aanleiding van een publicatie of een advertentie. Vakantieweb wijst elke aansprakelijkheid af voor fouten te wijten aan onduidelijke, onvolledige, slecht opgestelde of telefonisch meegedeelde instructies, alsook voor eventuele vertalingen. In deze gevallen geeft een eventuele fout, een slechte reproductie of een drukfout van een tekst of afbeelding de consument niet het recht om de publicatie te betwisten, om de betaling van de advertenties te weigeren, of om een kosteloze nieuwe publicatie, een schadevergoeding of een korting op de gefactureerde bedragen te eisen. Vakantieweb wijst elke aansprakelijkheid af in geval van verlies of vernietiging van de documenten of materialen die nodig zijn voor het drukken. Alleen de consument zal verantwoordelijk zijn om dit materiaal te verzekeren. Het materiaal dat nodig is voor het drukken zoals films, foto's en plannen wordt geacht door de consument te zijn afgestaan en eigendom te worden van Vakantieweb als de consument ze twee maanden na de plaatsing niet heeft teruggevraagd. De consument die een advertentie plaatst, verbindt zich ertoe alleen inhoud (beelden, foto's, …) te verspreiden die geen inbreuk vormen op de rechten van derden, met inbegrip van intellectuele rechten (auteursrechten, beeldrechten, …), noch op de moraal en de goede zeden. Hij vrijwaart Vakantieweb tegen elke eventuele actie van derden betreffende de opgenomen advertentie.
 • Al de advertenties die op www.vakantieweb.be staan, zullen ook automatisch op alle partnersites van Vakantieweb doorgestuurd worden. Hier verde een paar voorbeelden van partnersites : Vlan.be, Kapaza, Trovit, Mitula  .... alsook op de Facebook-pagina van vakantieweb "Fan groep "op Facebook, in de nieuwsbrieven, en in alle promotionele mailings en campagne van Vakantieweb.
 • Klachten moeten verplicht per aangetekende brief met de post worden geadresseerd aan de maatschappelijke zetel van Vakantieweb. Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat geen enkele klacht ontvankelijk zal zijn wanneer ze slechts betrekking heeft op een kleine typografische fout, die de publicitaire impact van de advertentie niet nadelig beïnvloedt. Er wordt trouwens uitdrukkelijk gepreciseerd dat elke klacht binnen de acht dagen te rekenen vanaf de verschijning van de advertentie moet worden ingediend op straffe van onontvankelijkheid. Dit schrijven moet uitdrukkelijk de aard en de reden van de klacht vermelden. Een redelijke en goed gemotiveerde klacht kan hoe dan ook in hoofde van Vakantieweb alleen de verplichting meebrengen van een schadeloosstelling bestaande in een nieuwe publicatie of een prijskorting en alleen voor zover de fout schade toebrengt aan de bestemming van de publiciteit of de dienst. De financiële aansprakelijkheid van Vakantieweb kan in geen geval hoger zijn dan het bedrag dat betaald is voor de betwiste advertentie.
 • De website van Vakantieweb bevat hyperlinks naar inhoud van derden of naar websites die door derden worden geëxploiteerd. Vakantieweb is niet verantwoordelijk voor de kwaliteit of de juistheid van deze inhoud noch van deze websites.
 • Vakantieweb zal er in de mate van het mogelijke over waken dat zijn website vrij is van bugs of virussen. Het is echter niet uit te sluiten dat dit toch gebeurt. De consument is zich ervan bewust dat Vakantieweb niet aansprakelijk kan worden gesteld voor enige schade die hieruit voortvloeit en dat hij zijn computer moet voorzien van de nodige beschermingen.
 • De bezoeker dient te beseffen dat de advertenties geen offertes zijn maar aanbestedingen, waarvan de inhoud niet altijd actueel of bijgewerkt is. Hij dient contact op te nemen met de consument die de advertentie geplaatst heeft om na te gaan of de vermelde gegevens (nog altijd) geldig en juist zijn.
 • Vakantieweb behoudt zich het recht voor onscherpe foto's niet te publiceren, of onvoldoende resolutie, gelabeld, indicaties of cijfers op de foto, met personen in de foto's of afbeeldingen die een gevaar voor de openbare orde en moraliteit zouden kunnen betekenen. De adverteerder zal in kennis hierop op de hoogte gebracht worden met de opdracht deze te vervangen. Indien de foto's niet aangepast worden, zal de advertentie zonder foto gepubliceerd worden, en de resultaten zullen dan voor deze advertentie zeker dalen.
 •  
 • Alle eventuele geschillen vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van Brussel. De betrekkingen tussen Vakantieweb en de consument worden geregeld door het Belgische recht.
Address
Koningsstraat 100, B-1000 Brussel, België
Telefoon
+32 2.730.38.84